Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Zespół ds. Asysty Rodzinnej


Sprawozdania z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

PDF2023 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (162,53KB)
PDF2022 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (158,12KB)
PDF2021 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (899,08KB)
PDF2020 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (327,20KB)
PDF2019 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (582,32KB)
PDF2018 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (232,73KB)
PDF2017 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (224,54KB)
PDF2016 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (685,98KB)
PDF2015 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (370,23KB)
PDF2014 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (463,69KB)
PDF2013 Sprawozdanie z programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.pdf (2,10MB)


Uchwały i Programy:

PDFUchwala Nr XXXIII-402-2021 w sprawie przyjecia programu wspierania rodziny na lata 2022-2024.pdf (812,69KB)
PDFUchwała nr III-26-2018 ws. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w gminie Krapkowice.pdf (820,10KB)
PDFUchwała Nr XIV-179-2016-Program Wspierania Rodziny.pdf (671,63KB)
PDFUchwała XXI.334.2013 ws. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.pdf (355,91KB)

Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

 


 

Funkcje i zadania asystenta rodziny:

Do funkcji asystenta rodziny zalicza się funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje następujące obszary: bezpośrednią prace z rodzicami i dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnego warsztatu pracy. Zadania  asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11ust . 1;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 zatrudnienie i stosunek pracy asystenta rodziny ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a zespół interdyscyplinarny ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Szukaj na stronie