Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: czwartek, 17-01-2019
Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
telefon: 77 452 43 39
fax: 77 452 43 40
e-mail: internetowa: www.opole.uw.gov.pl

 Komunikat w sprawie 500+

Informujemy, że w związku z dużą ilością wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w sierpniu 2017 r., świadczenia na nowy okres za miesiąc październik 2017 r. będą wypłacane w trzech terminach. Pierwszy będzie 13.10.2017 r., drugi  20.10.2017 r., a  trzeci 31.10.2017 r.

Osoby, które złożyły wniosek o świadczenie wychowawcze we wrześniu 2017 r. otrzymają wyrównanie za m-c październik 2017 r. w listopadzie 2017 r. Terminy wypłaty nadpłaty określone zostaną w decyzjach.

Terminy te nie dotyczą osób, u których prowadzone jest dodatkowe postępowanie wyjaśniające.

 

 Informacje dot. 500+ w nowym okresie zasiłkowym 2017-2018

Przypominamy, że 30 września 2017 r. kończy się obecny okres zasiłkowy w sprawie świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+. Nie jest to świadczenie przyznawane z urzędu i trzeba o nie wnioskować co roku, zatem rodziny chcące nadal pobierać pieniądze muszą złożyć nowy wniosek. Można to zrobić od pierwszego sierpnia. Aby zachować ciągłość w płatności, należy złożyć wniosek do 30 sierpnia, a wypłata nastąpi do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada, razem z wyrównaniem za październik i listopad. Podobnie jest w przypadku składania wniosku w październiku; tu wypłata nastąpi nie później niż do 31 grudnia wraz z wyrównaniem.


Wniosek można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach, za pośrednictwem poczty, ePuapem, poprzez bankowość elektroniczną, przez portal Emp@tia i za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

Zachęca się do korzystania z bankowości elektronicznej, która jest najbardziej  rozpowszechniona, ponieważ niemal każdy kto posiada konto bankowe obsługiwane przez internet, może szybko i sprawnie  zawnioskować o świadczenie. Nie ma żadnych dodatkowych obwarowań. Korzystając z tej formy należy jednak pamiętać o tym, by wniosek wypełniać starannie, bez pośpiechu aby nie był on błędnie wypełniony (w takich sytuacjach niezbędna będzie osobista wizyta w OPS celem usunięcia błędów). Najczęściej popełniane błędy, to nie uzupełnienie części wniosku dotyczącej składu rodziny. W tym miejscu należy bowiem pamiętać nie tylko o dziecku, na które wnioskujemy o świadczenie, ale także
o pozostałych dzieciach do ukończenia 18 roku życia i osobie, z którą dzieci są wychowywane. Zaleca sie by z formy elektronicznej korzystały osoby wnioskujące o świadczenie 500+ na drugie i kolejne dziecko, czyli wnioskujące o świadczenie bez względu na kryterium dochodowe. Wniosek o 500+ w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka wymaga ustalenia wysokości dochodów, a sposób przeliczeń jest dość skomplikowany i indywidualny. Nie ma jednej prostej zasady obowiązującej każdego.


Zmiany w 500 plus 

Główne zasady czyli wysokość świadczenia oraz kryterium dochodowe pozostają bez zmian. Programem nadal będą objęte osoby do 18 roku życia. 


Najistotniejsze zmiany w programie "500 plus" dotyczą osób samotnych wychowujących dziecko lub dzieci. Rodzice muszą mieć ustalone alimenty na dziecko, na które ubiegają się o świadczenie, chyba że drugie z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod naprzemienną i porównywalną opieką obojga rodziców. 

Zasada ta dotyczy także przypadków w których powództwo o ustalenie świadczenie alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone lub sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Rząd wprowadził także zmiany w zakresie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Istotą tych zmian jest inny sposób przeliczania dochodów u osób tracących zatrudnienie, zmieniających pracodawcę, a inny u osób, które tracą i podejmują zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Szczegółowe informacje są udzielane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach (UWAGA! Nowy numer telefonu tel. 77 44 47 639).

Informuje się jednocześnie, że od 1 sierpnia 2017 r. składać można także wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne. Z uwagi jednak na zmianę druków obowiązujących od 1 sierpnia, aktualnie OPS w Krapkowicach oczekuje na nowe formularze wniosków. W związku z tym zachęca się do pobierania wniosków od 16 sierpnia.

 


 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
stosowana przez OPS w Krapkowicach

 

OPS w Krapkowicach przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w przypadkach gdy członek rodziny przebywa za granicą. Następnie wniosek wraz z załączoną dokumentacją przesyłany zostaje do ROPS w Opolu, który z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego realizuje zadania z zakresu świadczeń wychowawczych. Wraz z wysyłanym wnioskiem wystosowana zostaje prośba o ustalenie czy wniosek podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ROPS w Opolu prowadzi odpowiednie procedury ustalające w pierwszej kolejności czy wniosek w ogóle podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia, a po dokonaniu takich ustaleń zawiadamia o tym zarówno stronę jak i tut. OPS. Procedura postępowania w tego typu sprawach jest czasochłonna i średnio trwa kilka miesięcy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konieczność weryfikacji danych przez ROPS za granicą.

W zależności od ustaleń różnie prowadzona jest dalsza procedura. Gdy wniosek podlega pod ww. przepisy, to ROPS w Opolu jest właściwy do wydania decyzji o tym czy świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje czy też nie. Jeżeli natomiast wniosek nie podlega przepisom  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to ROPS w Opolu zwraca wniosek wraz
z dokumentami w celu rozpatrzenia go przez tut. OPS.

Nadmienia się jednocześnie, że jeżeli przekazane wnioski nie są kompletne i wymagają uzupełnienia, to rodzina nie straci świadczeń, gdyż prawo do świadczeń będzie ustalane zgodnie z datą złożonego wniosku.

Podstawa prawna dla opisanej procedury:

 

Zgodnie z art. 16 ust. od 6 do 8 ustawy  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r,. poz. 195):                

1. W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 (wnioskodawca), lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

2. W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

5. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 11.

6. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

8. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

2) informuje o tym fakcie organ właściwy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

9. Organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 Informacje o dochodzie uzyskanym

Informujemy, że  praca wykonywana w okresach krótszych niż dwa miesiące nie stanowi dochodu powodującego utratę prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Oznacza to, że jeżeli członek rodziny podejmie np. pracę na umowę zlecenie zawartą na jeden miesiąc, to rodzina nie utraci przyznanych świadczeń. Umowy mogą być wykonywane regularnie, jednak najważniejsze jest aby nie było pomiędzy umowami zachowanej ciągłości. Umowy należy zgłaszać w OPS w Krapkowicach, jednak będą one traktowane jako bieżąca weryfikacja  źródeł dochodu.

 

Dodatkowe źródło  dochodu będzie miało wpływ na prawo do świadczeń dopiero gdy członek rodziny będzie wykonywał pracę przez okres co najmniej dwóch miesięcy bez dnia przerwy. W razie wątpliwości czy  podjęte zatrudnienie wpłynie na prawo do świadczeń należy skontaktować
się z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  (tel. 77 44 66 559 wew. 21, 30, 37 i 39).

 
UWAGA!

 

Błędy we wnioskach o świadczenie 500+  składanych drogą elektroniczną!

 

Szanowni Państwo,
wypełniając wniosek należy koniecznie uzupełnić rubrykę skład rodziny,
według instrukcji zawartych we wniosku.

W rubryce tej wpisujemy przede wszystkim małżonków wnioskodawcy oraz pozostałe dzieci
na utrzymaniu (szczególnie pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia)

 

 


 

KOMUNIKAT DLA OSÓB,
których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci)
pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych:


Mieszkańcy gminy Krapkowice, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego)  lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko.
Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (według indywidualnych wykazów sporządzanych przez pracowników tut. OPS).

Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEÓMW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

 

 

 

 

 


 

Szukaj na stronie