Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: niedziela, 25-06-2017
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH
O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
stosowana przez OPS w Krapkowicach

 

OPS w Krapkowicach przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w przypadkach gdy członek rodziny przebywa za granicą. Następnie wniosek wraz z załączoną dokumentacją przesyłany zostaje do ROPS w Opolu, który z upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego realizuje zadania z zakresu świadczeń wychowawczych. Wraz z wysyłanym wnioskiem wystosowana zostaje prośba o ustalenie czy wniosek podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

ROPS w Opolu prowadzi odpowiednie procedury ustalające w pierwszej kolejności czy wniosek w ogóle podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia, a po dokonaniu takich ustaleń zawiadamia o tym zarówno stronę jak i tut. OPS. Procedura postępowania w tego typu sprawach jest czasochłonna i średnio trwa kilka miesięcy. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konieczność weryfikacji danych przez ROPS za granicą.

W zależności od ustaleń różnie prowadzona jest dalsza procedura. Gdy wniosek podlega pod ww. przepisy, to ROPS w Opolu jest właściwy do wydania decyzji o tym czy świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje czy też nie. Jeżeli natomiast wniosek nie podlega przepisom  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to ROPS w Opolu zwraca wniosek wraz
z dokumentami w celu rozpatrzenia go przez tut. OPS.

Nadmienia się jednocześnie, że jeżeli przekazane wnioski nie są kompletne i wymagają uzupełnienia, to rodzina nie straci świadczeń, gdyż prawo do świadczeń będzie ustalane zgodnie z datą złożonego wniosku.

Podstawa prawna dla opisanej procedury:

 

Zgodnie z art. 16 ust. od 6 do 8 ustawy  z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r,. poz. 195):                

1. W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2 (wnioskodawca), lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

2. W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, marszałek województwa ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

5. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 1, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wydaje decyzję zgodnie z art. 11.

6. W przypadku gdy marszałek województwa w sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, marszałek województwa wydaje decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 11 od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń na rodzinę w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

8. W przypadku gdy marszałek województwa ustali, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

1) przekazuje sprawę organowi właściwemu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

2) informuje o tym fakcie organ właściwy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

9. Organ właściwy w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, ustala prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 

 

WNIOSEK O 500 PLUS DO 1 LIPCA - ŚWIADCZENIE Z WYRÓWNANIEM

Warto złożyć wniosek o 500 plus do 1 lipca, ponieważ otrzymamy wówczas świadczenie za kwiecień, maj i czerwiec; to ostatnia szansa, żeby świadczenie wypłacono z wyrównaniem - przypomina w rozmowie z PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

– 1 lipca to jest ostatni dzień, w którym można złożyć wniosek, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za te trzy miesiące" – podkreśla minister rodziny.

– Oczywiście możemy składać wnioski na bieżąco, w każdym następnym miesiącu, ale termin będzie dotyczył danego miesiąca i wypłata będzie za jeden miesiąc, nie będzie z wyrównaniem" – dodaje.

Przypomina, że program "Rodzina 500 plus" cały czas obowiązuje, wnioski można składać - jeśli ktoś nie złożył w kwietniu, maju, czerwcu- także później, ale świadczenie będzie wówczas wypłacane już bez wyrównania.

– Sytuacja rodzinna się zmienia, jedne dzieci kończą 18 lat, przychodzą na świat nowe dzieci i wtedy składamy wnioski na bieżąco. Jeśli ktoś złoży wniosek do 10., to otrzyma decyzję i świadczenie do końca danego miesiąca – wyjaśnia E. Rafalska.

Jak podkreśla, wnioski składa się raz w roku. Gdy wniosek jest rozpatrzony
i zostanie wydana decyzja, to obowiązuje o­na do 30 września 2017 r. Licząc od 1 kwietnia, to jest półtora roku. Przez ten czas pieniądze są przekazywane beneficjentom programu, bez konieczności składania kolejnych wniosków.

– Ale do 2017 r. mamy jeszcze sporo czasu, natomiast 1 lipca jest tuż, tuż, dlatego przypominamy: jeśli ktoś nie skorzystał jeszcze z tej możliwości, to proszę o złożenie wniosku, bo to ostatnia szansa, żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem" – apeluje E. Rafalska.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 Informacje o dochodzie uzyskanym

Informujemy, że  praca wykonywana w okresach krótszych niż dwa miesiące nie stanowi dochodu powodującego utratę prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (500+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Oznacza to, że jeżeli członek rodziny podejmie np. pracę na umowę zlecenie zawartą na jeden miesiąc, to rodzina nie utraci przyznanych świadczeń. Umowy mogą być wykonywane regularnie, jednak najważniejsze jest aby nie było pomiędzy umowami zachowanej ciągłości. Umowy należy zgłaszać w OPS w Krapkowicach, jednak będą one traktowane jako bieżąca weryfikacja  źródeł dochodu.

 

Dodatkowe źródło  dochodu będzie miało wpływ na prawo do świadczeń dopiero gdy członek rodziny będzie wykonywał pracę przez okres co najmniej dwóch miesięcy bez dnia przerwy. W razie wątpliwości czy  podjęte zatrudnienie wpłynie na prawo do świadczeń należy skontaktować
się z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach  (tel. 77 44 66 559 wew. 21, 30, 37 i 39).

 
UWAGA!

 

Błędy we wnioskach o świadczenie 500+  składanych drogą elektroniczną!

 

Szanowni Państwo,
wypełniając wniosek należy koniecznie uzupełnić rubrykę skład rodziny,
według instrukcji zawartych we wniosku.

W rubryce tej wpisujemy przede wszystkim małżonków wnioskodawcy oraz pozostałe dzieci
na utrzymaniu (szczególnie pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia)

 

 


 

KOMUNIKAT DLA OSÓB,
których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci)
pracują za granicą lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych:


Mieszkańcy gminy Krapkowice, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego)  lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składają w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Wnioski należy składać na każde dziecko w wieku do 18 roku życia, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko.
Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (według indywidualnych wykazów sporządzanych przez pracowników tut. OPS).

Wnioski te przekazywane będą w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEÓMW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

 

 

 

 

 


 

Szukaj na stronie