Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Przetargi i Konkursy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekunki
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  ogłasza nabór na stanowisko opiekun(ka) w ośrodku pomocy społecznej

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Liczba stanowisk: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: od miesiąca lipca 2024 rok.

1.Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie min. podstawowe
- kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów (mile widziane): opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej,
- niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

 2. Niezbędne umiejętności:

- dobra komunikacja z otoczeniem,
- umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich i pracy w zespole,
- odporność na stres, kreatywność, obowiązkowość,
- umiejętność organizacji pracy własnej i w domu chorego,
- samodzielność, wysoka kultura osobista, sumienność,
- dyskrecja, lojalność, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialność, okazywanie szacunku,
- umiejętność pracy z Klientem starszym, schorowanym.

3.Wymagania dodatkowe:

- kurs z zakresu pierwszej pomocy,
- prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
- posiadanie książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku którego dotyczy nabór:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
- przygotowywanie lud dostarczanie posiłków według potrzeby
- czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu klienta
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w tym wykupowanie leków,
- czynności dotyczące zagospodarowania czasu wolnego, pomoc w zapewnieniu kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej,
- pomoc w czynnościach higienicznych, pielęgnacyjnych.

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji
- bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi i pozostałymi pracownikami Ośrodka Pomocy społecznej w Krapkowicach
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej lub Kierownika Działu Organizacji Usług

 

 5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1) CV (z uwzględnieniem wykształcenia i dokładnego przebiegu pracy zawodowej), list motywacyjny.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz.1781),                                                                                                                                                                

2) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

3) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierający okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku  pracy,

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

5)  oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione  umyślnie,

6) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem  i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały w/w dokumentów.

 

6.Termin  i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko opiekunki w ośrodku pomocy społecznej” osobiście lub pocztą do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. Damrota 2 od poniedziałku  do piątku w godz. 7.00 do 15;00 w terminie do dnia 29 maj 2024 r.  (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka).

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń OPS oraz na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Krapkowice, dnia 13.05.2024 r.   

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach
Marlena Kornaś

 NOWY KONKURS!

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 25.04.2024r.pdf (1,17MB)
PDFOświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (258,92KB)
PDFOświadczenie.pdf (25,39KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze lub kierownicze stanowiska urzędnicze w OPS Krapkowice z dnia 10.09.2018r.pdf (1,00MB)
PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referent ds. Świadczeń.pdf (131,03KB)
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko - Raferent ds. Świadczeń.pdf (141,84KB)

 


 

Szukaj na stronie