Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 31-03-2023
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Dyżury radcy prawnego:

Poniedziałki godz. 10.00 - 11.00
(siedziba OPS ul. Damrota 2, Krapkowice)
po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu krapkowickiego w 2018 roku

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie krapkowickim jest świadczona w czterech punktach na terenie powiatu: w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Pomoc udzielana jest w następujących miejscach i terminach:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pok. 109 (I piętro)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki. Pomoc udzielana jest przez radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – wjazd windą od strony parkingu starostwa.

 

Dyżur radców prawnych:

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 14.00 – 18.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 12.00 – 16.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

Urząd Gminy Strzeleczki

Strzeleczki, Rynek 4, sala GOK

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Strzeleczki przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dyżur radców prawnych:

Wtorek 7.30 – 11.30

Środa 10.30 – 14.30

Czwartek 7.30 – 11.30

 

Urząd Gminy Walce

Walce, ul. Mickiewicza 18, sala nr 7

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Walce przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dyżur radców prawnych:

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Piątek 8.00 – 12.00

 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

Zdzieszowice, ul. B. Chrobrego 18

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Krapkowicki w porozumieniu z Gminą Zdzieszowice. Pomoc udzielana jest przez adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu. Punkt jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dyżury adwokatów:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 13.00 – 17.00 (za wyjątkiem sierpnia)

W sierpniu 2018 r.:

Poniedziałek, Środa, Piątek 9.00 – 13.00

Wtorek, Czwartek 12.00 – 16.00

 

Kto może skorzystać?

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, darmową pomoc prawną otrzymają wskazane poniżej osoby. Warunkiem jest przedłożenie do wglądu dokumentu tożsamości, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów:

 

- młodzież do 26. roku życia – należy przedłożyć do wglądu dokument stwierdzający tożsamość;

- osoby, które ukończyły 65 lat – należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość;

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – należy przedłożyć dodatkowo Kartę Dużej Rodziny;

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia. Osoba taka musi również wypełnić oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Oświadczenie można pobrać i wypełnić bezpośrednio w punkcie;

- kombatanci – należy przedłożyć zaświadczenie;

- weterani – należy przedłożyć legitymację weterana;

- kobiety w ciąży - należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę;

- osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności. Takie oświadczenie można pobrać i wypełnić na miejscu w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W przypadku, jeśli wskazane powyżej osoby w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, pomoc jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że osoba taka jest uprawniona do uzyskania pomocy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego osoby uprawnionej;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Ważne informacje:

Pomoc prawna nie jest udzielana telefonicznie. Aby skorzystać, należy przyjść osobiście do jednego z punktów, w godzinach pełnienia dyżuru. Aktualne godziny dyżurów pełnionych na terenie powiatu krapkowickiego przez radców i adwokatów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Szukaj na stronie