Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: niedziela, 28-02-2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Dział Usług

Dział Organizacji Usług

Karina Pientka – Kierownik Działu Organizacji Usług
Renata Kapica – Opiekunka – Koordynator ds. usług
Telefon kontaktowy – 77 44 47 624


1. Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.
2. Dział Organizacji Usług  świadczy:

- Usługi opiekuńcze
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi Opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych  przysługuje zgodnie z:

Art. 50. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 

Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00
4. Dział Organizacji Usług tworzą  opiekunki odpowiedzialne za realizacje pomocy usługowej oraz fizjoterapeuci.
5. Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;
PDFPodanie o pomoc w formie UO i SUO.pdf
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia;
PDFZaświadczenie lekarskie ws. UO.pdf
PDFZaświadczenie dot. korzystania z SUO (zadania własne).pdf
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- oświadczenie majątkowe;
- dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Przyznanie pomocy w formie usług poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy, oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego. Dane kontaktowe do pracowników socjalnych widnieją w zakładce – Dział Pomocy Środowiskowej.

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się zgodnie z Uchwałą NR IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21.02.2019r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Wysokość ponoszonych opłat uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę  samotnie gospodarującą  lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy kryterium dochodowemu zgodnie z art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł a dla osoby w rodzinie 528,00 zł.
7. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych;
- opiekę higieniczną;
- pielęgnację zalecaną przez lekarza;
- zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w różnym wymiarze godzin w zależności od potrzeb chorych i możliwości wykonywania ich przez Ośrodek.

8.Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy również pomoc w zakresie -

SPECJALISTYCZNYCH USŁUGI OPIEKUŃCZYCH  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym m.in. psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć tego rodzaju usługi.
Odpłatność za tego rodzaju usługi regulowane są zgodnie z tabelą  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od posiadanego dochodu.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług;
PDFPodanie o pomoc w formie UO i SUO.pdf
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarza psychiatry potwierdzające konieczność przyznania świadczenia;
PDFZaświadczenie dot. korzystania ze SUO zadania zlecone.pdf
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- oświadczenie majątkowe;
- dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 

Osoba ubiegająca się o udzielenie wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, powinna wykorzystać wszystkie możliwości i uprawnienia, jakie stwarzają jej przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego i przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku dziecka także ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – art. 71 b ust.1

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielamy w godzinach urzędowania Ośrodka:

Poniedziałek od 7:00 – 16:00
Od wtorku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00

 

Szukaj na stronie