Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Informacja Dodatki Mieszkaniowe COVID-19


W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, informujemy, iż można się ubiegać o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną od dnia 13 marca 2020 r. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną wnioskodawca dołącza do wniosku stosowną klauzulę zawierającą okres poprzedzający dzień złożenia wniosku, za który dodatek ma być przyznany.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się z mocą wsteczną za okres, za który osobie uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres na jaki dodatek mieszkaniowy się przyznaje, tj: 6 miesięcy, skraca się o okres poprzedzający pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną jest on wypłacany w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie, jeżeli wniosek złożono nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.


Podstawy prawne: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2133)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U Nr 156 poz. 1817)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U Nr 156 poz. 1828)

ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 875)

ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie