Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Usługi Opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługuje:

Art. 50. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

5. Ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00Dział Organizacji Usług tworzą  opiekunki odpowiedzialne za realizacje pomocy usługowej.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;
PDFPodanie o pomoc w formie UO i SUO.pdf (183,84KB)
- dowód osobisty;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia;
PDFZaświadczenie lekarskie ws. UO.pdf (173,91KB)
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
- oświadczenie majątkowe;
- zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
PDFZaświadczenie o dochodach.pdf (175,32KB)

Przyznanie pomocy w formie usług poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy, oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.
Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego. Dane kontaktowe do pracowników socjalnych widnieją w zakładce – Dział Pomocy Środowiskowej.

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Wysokość ponoszonych opłat uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę  samotnie gospodarującą  lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy kryterium dochodowemu zgodnie z art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Obecnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł a dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych;
- opiekę higieniczną;
- pielęgnację zalecaną przez lekarza;
- zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w różnym wymiarze godzin w zależności od potrzeb chorych i możliwości wykonywania ich przez Ośrodek.
 

Szukaj na stronie