Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: wtorek, 23-10-2018
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Aktualności, Komunikaty

 

 

  

Zdrowe serce seniora.jpeg
  
Zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych oraz samotnych.
Okres zimowy to znaczne spadki temperatury a co za tym idzie zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych i w podeszłym wieku.

Pracownicy   Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krapkowicach we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją w okresie zimowym jak zwykle intensyfikują wsparcie dla osób zamieszkałych na terenie gminy oraz zwiększają częstotliwość wizyt w środowiskach zagrożonych zamarznięciem. Jednakże pracownicy instytucji kierują również apel do mieszkańców gminy, aby szczególnie w chłodne dni byli wyczuleni na sytuację osób starszych, samotnych mieszkających w otoczeniu. O ile pomoc sąsiedzka byłaby niewystarczająca, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w celu zorganizowania dodatkowego wsparcia.

UWAGA!
W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach , działkach itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie Policję, OPS lub Straż Miejską !


Nie bądźmy nieczuli również na osoby nietrzeźwe, które przebywają na mrozie. Nie zostawiajmy potrzebujących bez pomocy.

Ważne telefony:
-OPS w Krapkowicach: 77 4447600
-Policja : 997
-Straż Miejska: 77 4466843, 77 4466810, 606 448 422,


Wszystkim osobom, którym nie są obojętne losy osób potrzebujących pomocy
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY


 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH INFORMUJE, ŻE WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Program RODZINA 500+) NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY MOŻNA BĘDZIE SKŁADAĆ OD 01 SIERPNIA 2017 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  ulegnie jednak zmianie. Aktualnie w opracowaniu jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),  przewidujący zmiany w zakresie- kształtu nowego wzoru wniosku i załączników do wniosku, który będzie znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy. Druki dostępne będą od 16 sierpnia 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 można przesyłać drogą elektroniczną od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Termin przyznania świadczenia wychowawczego jest określony w otrzymanych przez Państwa decyzjach administracyjnych (w większości przypadków świadczenie zostało przyznane do 30 września 2017 r.). Osoby, które jeszcze nie posiadają uprawnień do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na bieżący okres świadczeniowy (trwający do 30 września 2017 r.) mogą składać wnioski na bieżąco.


Wszystkich informacji udzielamy pod nr telefonu: 77/4466559, wew. 39.
 Ogłoszenie o naborze  kandydatów na opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz  kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2 poszukuje kandydatów na:

- opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
- kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach  prowadzi   nabór kandydatów na opiekunów osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych . W przypadku, gdy wymagane będzie ustanowienie kuratora lub opiekuna, Ośrodek przedstawi Sądowi wybraną kandydaturę. Ustanowienie opiekuna lub kuratora   następuje w drodze postanowienia Sądu.

Uwaga: Pełnienie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej lub opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

I.   Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Zadania: ochrona interesów osobistych i majątkowych osoby nad którą sprawuje opiekę, w szczególności: dbanie o środki do życia osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (w razie ich braku powinien dochodzić dla niej odpowiednich świadczeń)sprawowanie  zarządu nad jej majątkiem: m.in. poprzez sporządzenie inwentarza majątku osoby ubezwłasnowolnionej, przedstawienie go sądowi, a następnie nadzór nad nim, dbanie o opiekę lekarską - tak aby osoba całkowicie ubezwłasnowolnionej nie szkodziła sobie i nie stanowiła zagrożenia dla innych, reprezentowanie wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli. Opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego, nie odpowiada swoim majątkiem  za długi ubezwłasnowolnionego. Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych: nie może (przez własne działanie) stać się stroną żadnej umowy; np.: nie może zawrzeć umowy pożyczki, najmu, zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę; nie może sama sprzedać lub darować należących do niej rzeczy (np. nie może sprzedać lub wynająć mieszkania).Nie może tez sporządzić samodzielnie testamentu.  Niektórych czynności prawnych osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może dokonać ani sama, ani przez opiekuna, są to m.in.: zawarcia małżeństwa, uznania dziecka, sporządzenia lub odwołania testamentu.  

II.  Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 

Zadania: opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora). Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego, nie odpowiada swoim majątkiem  za długi ubezwłasnowolnionego.

III. Wynagrodzenie

Na żądanie kuratora  lub opiekuna Sąd opiekuńczy może przyznać  stosowne wynagrodzenie (okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono  z dochodów lub majątku osoby, dla której ustanowiono kuratora  lub opiekuna. Jeśli osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw .

IV.  Wymagania wobec kandydatów na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej oraz opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  (pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych).

Od kandydata wymaga się nieposzlakowanej opinii, dobrego stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora. Osoba taka nie może być karana.  Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem osoby ubezwłasnowolnionej.

V. Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna/ kuratora proszone są o złożenie:

- CV (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji),

- oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-  listu motywacyjnego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,

w siedzibie Ośrodka lub drogą mailową:  lub przesłanie dokumentów  pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach ,   ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice, z dopiskiem: „Kandydat na  opiekuna\kuratora".


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 774466565 (poniedziałek – piątek , w godzinach pracy ośrodka). Informacji udziela:
-  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach- Marlena Kornaś
-   Z-ca kierownika – Celina Klimowicz
 

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 774466565 (poniedziałek – piątek , w godzinach pracy ośrodka). Informacji udziela:

-  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach- Marlena Kornaś

-   Z-ca kierownika – Celina Klimowicz

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że z dniem 01.01.2017r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa wprowadza m.in. nowe jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu  na dochód.

Wysokość świadczenia wynosi 4.000,00 zł. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka, czyli świadczenie to przysługuje także na dzieci urodzone w 2016r.

Wnioski o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach (pokój nr 2). Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 774466559 (wew. 30).

 Ankieta dla mieszkańców gminy Krapkowice

W sprawie projektu pt.: „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą do Państwa o pomoc w wypełnieniu ankiety.

Link do ankiety dla mieszkańców: http://www.ankietka.pl/ankieta/210409/ankieta-gmina-krapkowice.html
 

 

 

  

Szukaj na stronie